Во длабочините на културата и историјата...
Баргала
alt
БАРГАЛА Е ВЕРОЈАТНО ПРВИОТ

епископски центар по течението
на Брегалница, што го докажува третата
новооткриена базилика на овој локалитет.
Повеќе...
 
Манастир Св. Архангел Михаил
alt
СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ Е ПРВАТА
манастирска црква во Берово, на чие
осветување во 1818 година присуствувал
и македонскиот просветител Јоаким Крчовски.
Повеќе...
 
Споменик на Слободата
alt
СПОМЕНИКОТ НА СЛОБОДАТА
е монументален објект подигнат на ридот Локубија,
на северозападната страна на Кочани, како комплекс од отворени ѕидни конструкции.
Повеќе...
 
Лесновски манастир
alt
ЛЕСНОВСКИОТ МАНАСТИР
ПРЕТСТАВУВА
градителско наследство од највисок ранг,
а лесновскиот кратер е прогласен за споменик
на природата и природна реткост.
Повеќе...